Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Растителност

Според горскорастителното райониране на България - проф.Захариев и колектив, територията на дивечовъдна станция "Балчик" попада в две горско-растителни области и в три подобласти :
- Мизийската горскорастителна област (М),която включва подобласти Лудогорие (Л) и Добруджанско Черноморие (ДЧрн), в долния пояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (М-I-2) от 0 до 400 м.н.в и
- Тракийска горскорастителна област (Т), включваща подобластта Варненско-Бургаско Черноморие (ВБЧ) - в долния равнинно -хълмист и хълмисто - предпланински пояс на дъбовите гори (Т- I) ( 0-700 м.н.в .

M-I- Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600м.н.в.)
По голямата част от дървопроизводителна площ на  стопанството попада в този пояс - 8332.0 ха - което е 79.4 % от общата .

Подпояс на заливните и крайречни гори М-I-1
Подпоясът заема едва 3.0 ха . Обхваща част от дъното на "Гьоренско дере "
Подпояс на равнинно- хълмистите дъбови гори М-I-2
Към този подпояс попадат 8329.0 ха дървопроизводителна площ, което е 79.4 % от общата дървопроизводителна площ на ДЛС "Балчик".
В района на този подпояс са разпространени следните естествено растящи дървесни и храстови видове : келяв габър, цер, мъждран, полски ясен, клен, летен дъб и космат дъб. Незначително е разпространението на бряст, мекиш, благун, елша, върба, габър и др. От тези дървесни видове са сформирани както чисти с гореизброените видове насаждения, така и смесени широколистни, широколистно-иглолистни дървостои изключително от издънков произход.
В резултат на извършената възобновителна и лесокултурна дейност са създадени и се развиват успешно култури от следните видове- акация ,гледичия, черен бор, червен дъб, сребролистна липа,махалебка, планински ясен, полски ясен, евроамерикански клонове тополи, орех, бадем, зарзала, круша, киселица, копривка, гръцка ела, атласки кедър, американски ясен, негундо и др.
В състава на растителните формации участват следните храстови видове: шипка, глог,птиче грозде, смрадлика леска,аморфа къпини,трънка,бъз, дрян, кучи дрян, брадавичест и ръбест чашкодрян, черна калина, клокочка и др.Изкуствено внесени са миризливата върба, тамарикса, златния дъжд, люляка и др.
Тревната покривка е представена от типичните за дъбовите гори видове: котешка стъпка, житни треви, острица, коприва, ягода, подъбиче, къпина, мащерка, лайка, жълт кантарион, лепка, кукувича прежда и други.

Т-I - Долен равнинно- хълмист и хълмисто - предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 м.н.в.)
Подпояс на крайречните и лонгозни гори Т-I-1
 Към този подпояс попадат 108.3 ха,( 78 а, 79 до 83 ) което е 1.0 % от общата дървопроизводителна площ на ДЛС "Балчик".Обхваща долното течение на река Батова до вливането й в Черно море. Месторастенията са среднобогати. Насажденията са смесени издънкови с 9 десети участие на полски ясен и 1 десета участие на черна елша с висока производителност.

Подпояс на равнинно- хълмистите дъбови гори (0-500 м.н.в.) Т- I-2
В този пояс са 2059.6 ха дървопроизводителна площ, което е 19.6 % от общата дървопроизводителна площ на ДЛС "Балчик". ( отделите, които преминават по землищни граници към землището на село Кранево от землището на община "Варна" на територията на природен парк "Златни пясъци" - 134 а,б, 135 а-в, 136а-и, 137 а-о, 138 а-м, 139 а-в и отделите под първокласното шосе между Кранево и град Каварна ). Насажденията са смесени издънкови и смесени издънково-иглолистни с участие на следните естествено растящи видове: келяв габър, цер, космат дъб, благун, мъждрян, полски бряст, и култури със залесяване с черен бор, люляк, сребролистна липа и др.
След залесяване са създадени много смесени иглолистно- издънкови насаждения с преобладание на черен бор, кипарис и участие на келяв габър, мъждрян и космат дъб. От храстите изкуствено са внесени миризлива върба, люляк и тамарикс, които са в добро състояние.

Таблица 4
за разпределението на дървопроизводителната площ по почвени типове (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Типове горски почви

Площ в ха

%

алувиални

111.30

0.7

тип чернозем

291.00

1.8

излужен чернозем

8532.15

54.2

карбонатен чернозем

404.20

2.6

сиви горски

127.20

0.8

светло сиви

75.30

0.5

хумусно карбонатни

6209.35

39.4

Всичко:

15750.5

100.0