Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Релеф

Релефът е низинен и хълмисто-платовиден. Много характерни са ниските плата до 150-200 метра височина.
Територията на ДЛС "Балчик" представлява много слабо хълмиста равнина, която в северната част се разполовява от суходолието "Гьоренско дере". На изток равнината се разчленява от няколко суходолия (край град Каварна, град Балчик, с. Божурец) и завършва на Черноморския бряг. В най-северната си част (от с. Тюленово до държавната граница) брегът е нисък и песачлив, в средната си част (от село Тюленово до гр. Каварна) той е стръмен и скалист и в южната си част (от град Каварна до Албена и с. Кранево ) той е широк и представлява множество свлачища . На юг равнината завършва в долината на река Батова.
Релефните форми на терена играят съществена роля за формирането на различните типове месторастения.Така на платата са формирани равнинните месторастения, а по склоновете на суходолията - интразоналните и ерозирани месторастения.
Районът на  стопанството е разположен между 5 и 300 м.н.в. В таблица 1 е показано разпределението на дървопроизводителната площ по надморска височина. Преобладават терените с надморска височина от 51 до 100 метра.н.в., които заемат 24.0 % от дървопроизводителната площ на ДЛС.

Таблица 1
за разпределението на дървопроизводителната площ спрямо наклона на терена

Степен на наклона Площ (хектари) %
равно (0-4) 7544,70 51,5
полегато (5-10) 1852,70 12,6
наклонено (11-20) 2958,20 20,2
стръмно (21-30) 1995,60 13,6
мн. стръмно (над 30) 306,90 2,1
Общо: 14658,10 100,0