Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Температурен режим

Данните са за средните месечни и средната годишна температура на въздуха, средните годишни от абсолютно минималните и максимални температури.Средните дати на началото и края на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5 ° С и 10 °С са посочени в таблица № 4.

Средната годишна температура се движи от 10.0 ° С до 12.0 ° С по Климатичния справочник за Р.България и за станция "Калиакра". Зимата е мека, средната температура на януари е от -0.5 ° С до 1.5 °С, а лятото не е много горещо, средната температура на юли е от 21.0 ° С до 23.0 °С.

Средната абсолютна минимална температура за района е от -13.0 ° С до - 15.0 °С (Климатичния справочник за България). Средната абсолютна максимална температура за района е от 33.0 ° С до 36.0 ° С (Климатичния справочник за България).

Средната дата на началото на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5 ° С за района е от 10 до 15 III, а края на периода е от 30 XI до 6 XII. За станция "Калиакра" съответно тези дати са 18 III и 7 XII. Периодите с устойчиво задържане на температурата над 5 °С е 264 дни, а над 10°С - 202 дни ( за станция "Калиакра").

Продължителността на вегетационния период за  стопанството "Балчик" варира от 254 до 274 дни. Средната дата на началото на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 ° С е от 12 до 18 април, а края му е от 2 до 8 ноември или продължителността на периода на усилена ( пълна ) вегетация за  стопанството варира от 189 до 201 дни.

Средната амплитуда на температурата на въздуха е : за Шабла - 9.00º С, за Калиакра - 6.00º С и за Балчик - 7.70 ºС. Средните годишни максимални и минимални температури (2005 год- данни от интернет) са - за Шабла 16.4º С и
7.4 ºС за Калиакра 14.8º С и 8.8 ºС и за Балчик 15.8 ºС и 8.1º С.

Температурните инверсии в района на ДЛС "Балчик" имат максимум през зимата и минимум през лятото.

Късните пролетни и ранните есенни мразове в района на ДЛС "Балчик" са около началото и края на усилената вегетация. През отделни години те нанасят значителни щети на дървесната растителност. Особено опасни са късните пролетни мразове, които причиняват измръзване на младите леторасли и компроментират семеношението.

Средната годишна амплитуда на температурата на въздуха е между 220 °С и 240 °С, като на места достига и 250 ° С, което подчертава континенталния характер на климата, който е със силно влияние на Черно море.