Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Защитени територии

Към групата гори с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции са отнесени 3927.4 ха, което е 34.7 % от общата площ на  стопанството.
Към групата гори защитни, рекреационни и защитени територии са отнесени 7395.5 ха, което е 65.3 % от общата площ на  стопанството.

На територията на ДЛС „Балчик" се намират два резервата, един природен парк и четири защитени местности.

1. Резерват „Калиакра"
Обявен с постановление №16298/ 24.09.1941г. на МЗДК, изменен със Заповед №356/ 05.02.1966г на МГ и Заповед №281/04.04.1980г. на КОПС. Обхваща площи от горския фонд и акваторията на Черно море. Обявен е с цел да се запазят местообитанията на тюлена- монах, крайбрежните морски екосистеми и характерната степна растителност.

2. Поддържан Резерват „Балтата"
Обявен със Заповед №180/ 02.04.1977г. на КОПС. Резервата е обявен за защитен обект с цел да се запази лонгозната река при устието на р.Батова с нейната флора и фауна. Характерният воден режим осигурява условия за растеж на лонгозния тип полски ясен, черна елша, бяла топола, върба, черна калина, увивни храсти и растения. В южната част на гората се срещат блата и мочурища, в които се срещат блатно кокиче, бял и червен оман.

3. Защитени местности Шабленско и Дуранкулашко езеро.
Обявени с цел да се запазят екологичните ниши на редки и застрашени от изчезване гнездещи прелетни и зимуващи птици, както и редки и характерни рибни видове.