Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Валежен режим

Данните за средното годишно количество на валежите и разпределението им по сезони е показано в таблица 5.Годишната сума на валежите се движи от 480 - 580 мм, което показва, че районът е един от най-сухите в страната.По данни от интернет за 2005 год . годишната сума на валежите е за Шабла - 480 мм, за Калиакра 411 мм, и за Балчик- 424 мм.
Годишният ход на валежите в района, общо взето има континентален характер с есенен максимум - 125 до 180 мм и пролетен минимум - от 90-125 мм .

По данни от Климатичния справочник най-голям брой засушавания с продължителност над 10 дни се случват през есента -24 броя, а най-малък през зимата и пролетта - 17-19 броя. Поради по-големия брой на засушавания през есента, предпочитания сезон за залесяване е пролетта.
Ерозионни процеси се наблюдават само на 55,5 ха или 0,2% от общата площ на лесничейството. 4.3.Снежна покривка
По данни от Климатичния справочник за България средната дата на поява на първата снежна покривка е към края на второто десетдневие на месец декември а средната дата на изчезване на снежната покривка е 1 март. Средният брой на дните със снежна покривка е 70 ( два месеца и 10 дни). За задържането на снежната покривка локалните особености имат голямо значение. За по-продължителен период тя се задържа в югозападната част на  стопанството в гората Батова и по суходолията.Появата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи . Това води до неравномерно развитие на снежната покривка и застрашава посевите от измръзване, както и нееднаквост в разпределението на почвената влага.
Последните пролетни мразове се случват към края на март- началото на април. Първите есенни слани падат към края на октомври .

Таблица 2
за температурата на въздуха

Климатичен район с надморска височина в метри

Средна годишна температура

Средна от год. абсолютна минимална

Средна от год. абсолютна максимална

Климатичен район на Северното Черноморие 0-200 м.н.в.

10; 12º

-13 º

33; 36º

Таблица 3
за количеството на валежите

Климатичен район с надморска височина в метри

Сума валежи годишно в мм

Месец минимална валежна сума

Месец максимална валежна сума

Климатичен район на Северното Черноморие 0-200 м.н.в.

480; 580

X; XI

VIII; II