Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Хидроложки условия

Равнинният характер на района на  стопанството и пропускливостта на почвата не са позволили да се образува по-гъста речна мрежа. Районът на ДЛС " Балчик" се пресича само от река Батова и от шест суходолия . Най- голямо е "Гьоренско дере".
Река Батова води началото си от с. Куманово от Франгенското плато, което се намира извън територията на ДЛС "Балчик". Започва като малък поток, който отначало тече успоредно на морския бряг. По данни на хидрометеорологична станция при с. Оброчище, за 7 годишен период - 1948/49 - 1954/55 години, средният дебит на р. Батова е 0,713 куб.м/сек., а твърдият отток по проби взети от плаващи наноси се движи от 0,006 г/л до 55,793 г/л.

От село Орешка, Варненско формата на долината става коритообразна, като склоновете стават по-полегати в долната си част . При село Батово реката прави завой и тече в източна посока, като до село Оброчище се запазва коритообразната форма на долината и след това реката се влива в Черно море край курорта "Албена" - формата става трапецовидна.
Общо взето долината на реката се разширява от изворите към устието, където тя достига широчина 8 м. Общата дължина на река Батова е 39 км., като само долното течение минава през района на ДЛС "Балчик". Дъното на реката в долното течение е тинесто.
Река Батова се характеризира с :
А) Пролетно пълноводие - от края на февруари до май. Дължи се на топенето на снежната покривка, при което нивото на водата се повдига и залива големи пространства, особено под село Оброчище, а северната част на гората "Балтата" се залива и при по-малки прийждания. Минималният отток е 200-300 л/сек.
Б)Лятно пълноводие - започва от юли и продължава до края на септември . Характеризира се с малки водни количества от подземни води и летни валежи . В миналото река "Батова " е протичала през резервата "Балтата" по няколко ръкава, но през 1930-1935 год е прокопан канал, по който тя се влива в Черно море. Река Батова в най- долната си част образува най-северната лонгозна гора в България, където е обособен резервата "Балтата" .

Североизточната част на района на ДЛС "Балчик" се пресича от суходолието "Гьоренско дере" и "Шабленско" . През по-голяма част от годината тези суходолия са безводни. Обикновено води се явяват напролет при бързото топене на снеговете, а през останалите сезони - при интензивни валежи. Тези суходолия се характеризират с широки и заравнени легла, а бреговете им са наклонени до стръмни. Долините на суходолията "Гьоренско" и "Шабленско" са заети в долните си части от Дуранкулашкото и Шабленското езеро.
Суходолията, които достигат до Черно море имат малка дължина и голям среден наклон. Долините им са вдлъбнати в напуканите и окарстени сарматски варовици. Характеризират се със стръмни и много стръмни брегове и тесни дъна.
Подпочвените води в района на  стопанството се намират на дълбочина от 1 до 70 метра.