Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Геоложки строеж

Геоложкият и петрографският състав на района е сравнително еднообразен- според геолого-петрографската карта на България основните скали в района на Дивечовъдна станция "Балчик" са седиментни варовици, варовити глини, мергели наноси и льос ( глинест, песачлив и типичен), със значително участие на карбонатни седименти, изграждащи обща "карбонатна почва".

Източната част на Добруджанското плато е изградена от долнокредни, терциерни и кватернерни наслаги. Долнокредните наслаги не достигат до повърхността. Повърхностно разкритие имат отчасти отложенията от средния миоцен - мергели, песачливи варовици и пясъци.Тези пластове се разкриват вляво от шосето Оброчище-Албена и по морския браг от Албена до гр. Балчик. Над средномиоценските пластове са разположени миоценските сарматски пластове. Сарматът в района на ДЛС "Балчик" е представен с три хоризонта - долен, среден и горен. Долният сармат е представен с дребнозърнести, среднозърнести и едрозърнести пъсъци и глинесто-песачливи прослойки със сив, белезникав и жълтеникав цвят . В средния сармат чрез постепенен преход се увеличават песачливите варовици и варовиците, а горният сармат е представен изключително от варовици и мергели. Сарматските варовици са общо шуплести с червеникави оттенъци, а мергелите са сиви и сивобели. Сарматските пластове са водонепропускливи и задържат водата.

Морският бряг на град Балчик до пристанището на гр. Каварна е изграден от сарматски глинесто-мергелни отложения, които се подмиват лесно от течащи води и от прибоя на морските вълни. Тези места са осеяни с множество свлачища, които имат най-различна форма, образувани са склонове с обратни наклони, псевдотераси и ронливи наклонени пластове.

През кватернера е настъпил процес на льосонавяване, при което е станало затрупване на сарматските варовици с льос. Льосовият пласт е с мощност до 10 м ( само в редки случаи стига до 15 м) и е разкъсан по суходолията, където на места варовиците излизат на повърхността. По поречието на река Батова сарматските варовици са затрупани с речни наноси. Представа за геоложкия строеж и петрографския състав в района на  стопанството дава приложената карта на геоложките формации.
На територията на зем. с. Църква се намира най- голямото манганово находище, където съдържанието на мангана в рудата е средно 28 %.Добруджанското въглищно находище обхваща територията до село Македонка . Доказани са запаси от 1.2-2 милиарда тона от висококачествени залежи на черни въглища с калоричност 4.6-7 хиляди калории на килограм. Според геолого-петрографската карта на България основните скали в района на ГСУ "Батово" са седиментни (утаечни) - варовици.

На територията на ДЛС "Балчик" работят една локална кариера за добив на варовик - кариера - Ляхово - за добив на взривена скална маса.
Сред полезните изкопаеми, добивани на територията на ДЛС "Балчик" са нефтът и газът в района на село Тюленово .