Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Географско положение

ДЛС "Балчик" се намира в източната част на Дунавската хълмиста равнина в югоизточната част на Добруджанското плато. Намира се между 43.20 и 43.54 северна дължина и 28.00 и 28.37 източна дължина по Гринуич . Разположено е в Североизточна България, в източната част на Южна Добруджа.Общата форма на  стопанството е неправилен четириъгълник с диагонали в посока североизток- югозапад около 60 км и югоизток-северозапад около 45 км.Характерна черта на  стопанството е разпокъсаността и разпръснатостта на горските комплекси.Полезащитните пояси са създадени по определена схема и образуват мрежа, която обхваща цялата площ на  стопанството.