Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Характеристика на горския фонд

Площта на горския фонд на ДЛС ,,Балчик" е 15750,5 ха, от които дървопроизводителна площ са 14558,1 ха (92%).
Разпределение на площите по собственост:

Собственост Площ в ха %
Временно стопанисване от общината 170,1 1
Други юридически лица 24 1
Държавна публична собственост 233,4 1
Държавна частна собственост 13767,6 87
Общинска собственост 427,5 3
Частна собственост 1127,9 7
Общо 15750,5 100

Таблица 5
за разпределението на горската площ по вид на земите

Вид на земята

Площ в ха

%

Залесена площ

13905.30

88.3

Незалесена дървопроизводителна площ

652.80

4.1

Недървопроизводителна площ

1192.40

7.6

Горски пасища

0.00

0.0

Всичко:

15750.5

100.0

Таблица 6
за разпределението на горската площ по вид на горите

Вид на горите

Площ в ха

%

Иглолистни

1070.20

6.8

Широколистни високостъблени

3703.40

23.5

За реконструкция

0.00

0.0

Издънкови за прерастване

0.00

0.0

Издънкови за превръщане

4999.40

31.7

Нискостъблени

5977.50

38.0

Всичко:

15750.5

100.0

Таблица 7
за разпределението на общата площ по групи гори и функции (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Групи гори

Иглолистни

Широколистни

Всичко

обща площ

залесена

обща площ

залесена

обща площ

залесена

ДС функции

338.10

303.80

8015.20

7430.20

8353.30

7734.00

Защитни

441.70

376.10

4894.70

4015.10

5336.40

4391.20

Рекреационни

201.30

168.90

1097.50

1022.70

1298.80

1191.60

Защитени

87.00

52.70

226.10

204.80

313.10

257.50

Други

2.10

2.10

446.80

328.90

448.90

331.00

Общо ЗРЗТ

732.10

599.80

6665.10

5571.50

7397.20

6171.30

Общо ЗРЗТ+ДСФ

1070.20

903.60

14680.30

13001.70

15750.50

13905.30

Горски пасбища

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Общо

1070.20

903.60

14680.30

13001.70

15750.50

13905.30