Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Санитарно състояние на гората

Санитарното състояние на горите в стопанството е сравнително добро.От предвидените по лесоустройствен проект санитарни сечи върхо площ от 11510дка.досега са изведени такива върху площ от850дка.През ревизионният период се появи масово съхнене в черборовите насаждения, причинено от гъбни заболявания, поради което в същите бяха изведени сенитарни сечи.

През ревизионния период се наблюдава слабо нападение от някои характерни за района насекомни вредители-педомерка,гъботворка,дъбова процесионка и др.Поради извършеното ограждане на младите култури не са забелязани повреди от дивеч и домашни животни.