Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

ДЛС Балчик

Държавно ловно стопанство Балчик е получила името си от град Балчик - който е общински и административен център и където се намира седалището му. Разположено е в Североизточна България в източната част на Добричка област, на 40 км от град Генерал Тошево, на 45 км от град Варна,на 16 км от град Каварна, на 36 км от град Добрич. В административно-териториално отношение се числи към Регионална дирекция по горите гр. Варна . На север граничи чрез държавната граница с Република Румъния, на северозапад с ДЛ"Генерал Тошево", на запад с ДЛ"Добрич", на югозапад с държавно лесничейство "Варна" и на юг и изток опира на "Черно море". Попада на територията на 4 общини - град Балчик, град Каварна, град Шабла, Добричка, Добричка област.

Община Балчик включва следните 22 населени места ( всички са кметства) - град Балчик и селата : Безводица, Бобовец, Брястово, Гурково,Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино и Църква. Лесистостта на тази община е 11.8 %. Населението на общината е 23150 житела(21.07.2005 год), от които 57 % са в град Балчик. На територията на тази община се намира туристически комплекс "Албена" и санитарно- курортен комплекс "Тузлата".Има 6 вилни зони.

Община Каварна има 21 землища ( всички са кметства) - град Каварна и селата : Белгун,Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Иречек, Камен бряг, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемврийци, Топола, Травник, Хаджи Димитър, и Челопечене.Населението е около 19000 души, от които 68 % са в град Каварна. На територията на общината се намира курорта "Русалка". Плажната ивица е 74 000 кв.м. Лесистостта на тази община е 5.5 %.
Община Шабла включва землищата на град Шабла и следните 15 села( всички са кметства):Божаново,Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово и Черноморци.Територията е 250 кв.км., от която над 90 % е обработваема земя. Населението е над 7000 души, от тях 64 % са в общинския център.На територията на общината са над 20 % от българските плажове.Осигурява една петнадесета от дебита на минерална вода у нас. Лесистостта на тази община е 3.4 %
Община Добричка (Добрич-селска) - част от нея попада в ГСУ Батово, който е устроен през 2005г. Към ДГС Добрич, но се стопанисва от ДЛС Балчик. В него попадат изцяло землищата на селата Батово, Прилеп и Дебрене.
Общата лесистост за територията на стопанството е 7.5 %, определена като отношение на заетите с горски фонд територии и общата територия на трите общини - (133926.8 ха).