Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Климатични условия

Според класификационната схема на Събев и Станев "Климатични райони на България и техния климат"- 1963 год.,територията на дивечовъдна станция "Балчик" се намира в климатичния район на Северното Черноморие . Този район спада към Черноморската климатична подобласт на Континентално- средиземноморската климатична област . За охарактеризиране на климата са използувани данни от цитирания по-горе труд, от климатичния атлас на България, от Агроклиматичния справочник на България, от трудовете на хидрометеорологична служба (том IV - 1995 год) и данни от метеорологичните станции в Шабла, Калиакра, Карвуна, Сенокос, Каварна и Балчик, взети от предходното лесоустройство.Най-важната особеност на Черноморската климатична подобласт е сравнително меката и влажна зима и горещото, но сравнително сухо и слънчево лято. Зимните температурни условия се дължат преди всичко на термичното влияние на големия воден басейн и се простират в успоредна на брега ивица с ширина 15-20 км., районът е открит за северните и североизточните ветрове, чиято скорост през зимата достига скорост 15-20 м/сек.