Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

За проекта

Държавното ловно стопанство Балчик е основният бенефициент по проект „Опазване и възстановяване на приоритетни дъбови местообитания по крайбрежието на Черно море". Проектът е на стойност 681 831 евро и се разработва 3 години - от януари 2011 г. до декември 2013 г. Свързани бенефициенти са Държавното ловно стопанство Несебър, Изпълнителната агенция по горите - София и Опитната станция по дъбови гори - гр. Бургас. Средствата са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".
Проектът „Опазване и възстановяване на приоритетни дъбови местообитания по крайбрежието на Черно море" е първият у нас по програмата, който подпомага възстановяването на горски насаждения. Досега са печелени проекти по този финансов инструмент от неправителствени организации на природолюбители. За първи път държавна структура ще изпълнява дейности, финансирани от LIFE+. Държавното ловно стопанство Балчик поставя основите на уникален опит, на базата на който ще се търси финансиране и за останалите ловни стопанство в страната.
Целта е възстановяване и дългосрочно опазване на хабитати на местни видове дъб по Черноморското крайбрежие. Държавното ловно стопанство Балчик се грижи по този проект за пет приоритетни типа месторастения (хабитати) на български видове дъб в прилежащите зони на Черно море. Дейностите се изпълняват в две целеви области (по регламента на Европейския съюз - за хабитатите и за птиците), които попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000. Това са зоните „Долината на р. Батова" и „Емине-Иракли" по Регламента на ЕС за хабитатите и „Батова" - по Регламента на ЕС за птиците. И в двете области, представляващи автентичните черноморски дъбови гори, има големи територии във влошено състояние.
С дейностите по проекта ще се възстановят приоритетни дъбови местообитания на площ 1150 дка, ще се разработи план за действие за възстановяване и управление на тези месторастения; ще се намали неблагоприятното въздействие от движението на хора и паша на животни върху част от тези територии; ще се подобри пожарната безопасност в черноморските дъбови гори и възможностите за по-добро усвояване на въглероден диоксид (СО2).
Предвидено е директно от целевите местообитания да се събере репродуктивен материал - приоритетно жълъди от местни дъбове, както и семена от съпътстващи дървесни видове, на който ще се изследва генетичната структура. Проектът е пример за свързване на научните постижения и практиката. В съответствие с резултатите от генетичните изследвания в Опитната станция по дъбови гори в Бургас репродуктивният материал с най-високи нива на генетичната устойчивост и с най-високо качество ще бъде използван за възстановяване на естествените месторастения.
В разсадник ще се отгледат и 400 000 фиданки. Основната част от зелесяването обаче ще се извърши с жълъди. Залесяване ще допринесе за подобряване на структурата и за увеличаване на биологичното разнообразие на увредените коренни дъбови популации - от пожари и други природни бедствия, от незаконни сечи.
Очакваният резултат е възстановяването на аборигенните (местните, исторически съществували по тези места) видове дъб, което ще даде защита и подслон за местните диви животни. Ще се възстанови коренната местна растителност върху терени, заети в момента от разстроени черборови култури на площ от 120 дка в района на Емине-Иракли. В района на р. Батова ще се изгради 12 км ограда, която свободно ще пропуска дивеча и едновременно ще препятства пашата на домашни животни. По този начин ще се намали неблагоприятното въздействие върху най-увредените територии.